My first book of poetry. Published in 1993 in Yerevan by Cossu foundation. Italian doctor Mario Cossu who came to Armenia to help the victims of 2008 earthquake, created this foundation iաn memory of his son, poet Michele Cossu who died young.

You can buy the book online here: Առաջին գիրք
or here: Առաջին գիրք


Գիտեմ՝ սենյակում այս ոչ ոք չկա,
և քաղաքն է դատարկ,
և դատարկ են բոլոր հրապարակները դատարկ այս քաղաքի:

Սակայն ես սիրում եմ փոշոտ փողոցները,
և անձրևը՝ փոշոտ փողոցներին:

Ես սիրում եմ նրանց, որ պարտվել ու տխուր են,
և առավել՝ նրանց, որ հաղթել ու նորից են տխուր: