I didn’t take part in books fleshmob, but I promised my friends i will write about the books that have influenced me most. Here is the text, part 1

Եւ մեռավ նա, մեռավ, ավաղ,
Սուրը ամուր սեղմած կրծքին։
Մեռավ լքված, մերկ ու թշվառ,
Եկեք հիշենք նրան կրկին։
Խենթ էր գուցե թեթեւակի,
Դժբախտ պոետ տարագնաց,
Արժանի էր հիացմունքի,
Երբ աշխարհից այս լուռ գնաց։

Գիտե՞ս, իշխան, ինչպես վարվեց
Հոգին աստծուն տալուց առաջ.
Մի շնչով նա գինի խմեց,
Երբ աշխարհից այս լուռ գնաց։

You can read all of the essay in my blog ԳԻՐՔ ԵՎ ԿՅԱՆՔ 2